Refine your search

Your search returned 49 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วิกฤตการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยากับความมั่นคงของชาติ

by กิจจา ผลภาษี.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

2. Journal article
เจ้าพระยาสายน้ำแห่งความหลัง.

by วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี ชมรมศิษย์เก่าเทพสตรี รุ่น 16,18.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

3. Journal article
เปิดแม่น้ำเจ้าพระยา ถวายในหลวงปีกาญจนาภิเษก

by ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ล่องเจ้าพระยาตามรอยวัฒนธรรม.

by นภาภรณ์ แซ่ล่อ.

Source: กินรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Cruising the Chao Phraya...in the Trail of Culture..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
สายน้ำแห่งเจ้าพระยาไม่เคยหลับใหล.

by ประกัสสร.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
แม่น้ำเจ้าพระยากับกำเนิดกรุงเทพฯ.

by ศรีศักร วัลลิโภดม.

Source: ความรู้คือประทีปMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
เจ้าพระยา สายธารแห่งชีวิต.

by วีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย.

Source: ความรู้คือประทีปMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
งบผูกพัน 41 เบียดโครงการใหม่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแท้ง

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ทักท้วง-ถกเถียง ลำน้ำเจ้าพระยา.

by บุญเตือน ศรีวรพจน์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
"ขุด" แม่น้ำเจ้าพระยาเมืองบางกอก.

by วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร.

Source: โยธาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
Kayak tour เจ้าพระยาสายน้ำประวัติศาสตร์ สามวันจากกรุงศรีอยุธยาถึงชานพระนคร.

by อภินันท์ บัวหภักดี.

Source: อนุสาร อ.ส.ทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
คนต้นน้ำเจ้าพระยา..ถกปัญหาทำอย่างไรฟื้นลุ่มน้ำ

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
สภา กทม. ดันงบหมื่นล้าน สร้างเขื่อนริมเจ้าพระยากันน้ำท่วม

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
สมบัติใต้ลำน้ำเจ้าพระยา

by วีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย.

Source: ความรู้คือประทีปMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ปลุกสำนึกคนไทย คืนน้ำใสให้ เจ้าพระยา

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305