Refine your search

Your search returned 50 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
บทความฟื้นฟูวิชาการเรื่องโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน.

by พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Review article : Methamphetamine psychosis.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
ทางเลือกใหม่ในการตรวจวิเคราะห์ ยากลุ่ม amphetamines ในปัสสาวะ.

by อรพิน ทนันขัติ | สุเมธ เที่ยงธรรม | รุ่งทิพย์ เจือตี๋.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: New approach for analysis of amphetamines in urine.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การพัฒนาวิธีการตรวจยืนยันยาบ้าในปัสสาวะสำหรับห้องปฏิบัติการถาวร/เคลื่อนที่.

by ลักษณา ลือประเสริฐ | วาทิณี เชวงรัตนโชติ | วิจิตรา ชาวปทุม | ประทุมวรรณ์ กิตติอภิบูลย์ | ธัญญ์นิธิ จันทร์เหลือง | วิชัย ปราสาททอง.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2551 [2008]Other title: Development of urine methamphetamine confirmatory analysis for permanent and mobile laboratories.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
การตรวจยืนยันแอมเฟตามีน และเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟ.

by วรศักดิ์ อินทร์ชัย.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2543 [2000]Other title: Confirmation of amphetamine and methamphetamine in urine by gas chromatograph..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ผลของการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบกลุ่มบูรณาการเน้นแนวคิดซาเทียร์ต่อพลังสุขภาพจิตของผู้ติดแอมเฟตามีนหญิงที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ : การวิจัยแบบผสานวิธี.

by นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ | อรพินทร์ ชูชม | ณัฐสุดา เต้พันธ์.

Source: วารสารสวนปรุงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Effects of integrative group counseling based on Satir model on resilience among amphetamine-dependent women during rehabilitative phase : a mixed methods approach.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
รายงานการตรวจของกลางยาบ้าของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในช่วงปี 2531-2540.

by พิลาศลักษณ์ ดอกจันทร์ | ชัยพัฒน์ ธิตะจารี | ประภัสสร อินตามูล.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2541 [1998]Other title: Analytical Report on lllicit Pep Pills Seized in the Upper Part of Northern Thailand during the Year 1988-1997..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
8. Journal article
การศึกษาความคงตัวของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน.

by วลัยลักษณ์ เมธาภัทร | เอกณรงค์ อินทรชัย.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017]Other title: Stability study for methamphetamine standard solutions .Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ปัญหาบทบัญญัติความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ.

by เจียมจิต สุวรรณน้อย.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library;Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
ความรุนแรงของการเสพสารเมทแอมเฟตามีนซ้ำของผู้กำลังรับการบำบัด ณ สถาบันธัญญารักษ์.

by วรัญญา จิตรผ่อง | วิโรจน์ วีรชัย | รัศมน กัลยาศิริ.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Severity of methamphetamine relapses of individuals receiving substance-dependency treatment at Thanyarak Institue.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การตรวจยืนยันยาม้าในปัสสาวะ.

by นพาภรณ์ ปัญจะ.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2539 [1996]Other title: Confirmatory Test of "Ya Ma" in Urine..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ผลของการให้ความรู้แก้ผู้ติดเมทแอมเฟตามีนและผู้ดูแล่อการกลับไปเสพยาบ้าซ้ำ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรัตนานุรักษ์ ลำปาง.

by อินทิรา ชัยมงคล.

Source: วารสารสวนปรุงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012] Other title: Effects of educating patients with methamphetamine dependence, caregivers to patients' methamphetamine relapse at Rattananuruk treatment center Lumpang province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ผลบวกลวงจากยาปฏิชีวนะต่อการทดสอบยาบ้าโดยวิธีเทียบสี.

by อามร ผิวงาม | อิสรา กระต่ายทอง | จิรายุ ขันตี | จินดารัตน์ ตระกูลทอง | ธนกร ปรุงวิทยา | ลิ่มทอง พรหมดี.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: Interference of methamphetamine detection by antibiotics..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ผลบวกลวงของการใช้ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยวิธีเทียบสี และวิธีภูมิคุ้มกัน.

by กำพล เครือคำขาว | วิชาญ เกี่ยวการค้า.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: False positive of using urine methamphetamine color test and immunoassay test.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
Impairment of current memory and excutive function in former methamphetamine-induced psychotic patients.

by Domier Canamar, Chatherine | Ling, Walter | Phunnapa Kittirattanapaiboon | Thidarat Srisukho.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, English Publisher: 2554 [2011]Other title: ความบกพร่องด้านความจำและการทำงานของสมองระดับสูงในผู้ป่วยที่เคยป่วยด้วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305