Refine your search

Your search returned 66 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การเสด็จเยือนจีนของสมเด็จพระสังฆราช การเจริญศาสนสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับจีน

by วศิน เรืองประทีปแสง.

Source: สราญรมย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

2. Journal article
จดหมายจากผู้นำประเทศจีน

by กษิดิส อนันทนาธร.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563-2564 [2020-2021] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

3. Journal article
บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง จีนคือเพื่อนแท้ยามยาก.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
25 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน.

by เขียน ธีระวิทย์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
สัมพันธไมตรีไทย-จีนก่อน พ.ศ. 2518.

by ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์.

Source: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: View online article Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (4) :

6. Journal article
การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 : ประสบการณ์ของนักการทูต.

by เตช บุนนาค.

Source: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: View online article Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (4) :

7. Journal article
สัมพันธไมตรีไทย-จีน : สิบห้าปีแห่งมิตรภาพ พ.ศ. 2518-2533.

by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Source: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: View online article Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (4) :

8. Journal article
การเสนอข่าวเกี่ยวกับจีนในหนังสือพิมพ์ไทยนับตั้งแต่การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน-ประเทศไทยในปี 1975.

by มนตรี เจนวิทย์การ | อุษณีย์ ฉัตรานนท์.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2523 [1980]Online access: View online article Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

9. Journal article
30 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ความผูกพันน้อง-พี่.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
ระทึก! หลักฐานใหม่ "จิ้มก้อง"อวสานบรรณาการไปจีนเพราะ"ไทยถูกหลอกลวง"และ"จีนแพ้สงครามตังเกี๋ย".

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
การผ่อนปรนท่าทีและการผ่อนคลายความตึงเครียด : ความสัมพันธ์ไทย-จีนภายหลังการประชุมที่บันดุง 1955-1957.

by อนุสนธิ์ ชินวรรโณ.

Source: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: View online article Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (4) :

12. Journal article
ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในยามยาก : คึกฤทธิ์ รัฐประหาร 6 ตุลา และธานินทร์ (ค.ศ.1975-77/พ.ศ.2518-20).

by สิทธิพล เครือรัฐติกาล.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2561 [2018]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

13. Journal article
พระราชสาส์นจารึกแผ่นสุพรรณบัฏ พระราชทานจักรพรรดิจีน.

by มาซูดา, เอริกะ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
15 ปีแห่งสัมพันธไมตรีจีน-ไทย.

by หลี่, ซื่อฉุน.

Source: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: View online article Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (4) :

15. Journal article
จีน-ไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร.

by แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305