Refine your search

Your search returned 155 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น : ข้อดีและข้อเสีย.

by อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
มองผ่าน FTA ไทย-ญี่ปุ่น ฤาเราจะลงเอยเช่นจีน-อินเดีย.

by เบญจพร วงศ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ต่อการส่งออกของไทยมายังประเทศญี่ปุ่น.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ซากุระและซามูไรในสยาม.

by นายยุกระบัตร.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
JTEPA กับผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย.

by บงกช อนุโรจน์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
มองผ่าน FTA ไทย-ญี่ปุ่น ฤาเราจะลงเอยเช่น จีน-อินเดีย.

by เบญจพร วงศ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
JTEPA ความตกลงเปิดเสรีการค้าไทย-ญี่ปุ่น : ผลดี VS ข้อควรระวัง.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
อันเนื่องมาจาก IPA (2)

by ศยามล ลัคณาสถิตย์.

Source: วารสารพัฒนาชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ก่อนความตกลง JTEPA.

by วนินทร หงสกุล.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
JTEPA : หุ้นส่วนเศรษฐกิจในร่มเดียวกัน... ไทย & ญี่ปุ่น.

by กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
แถลงการณ์ของสภาทนายความ เรื่อง การลงนามความตกลงทางการค้าเสรีระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น (FTA)

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

12. Journal article
เมื่อ..ฟ้าหลังฝนธุรกิจญี่ปุ่นจะลงทุนเพิ่มในไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ปี 2550 (สรุปจากสถิติ World Trade Atlas ม.ค.-ธ.ค)

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
การค้าไทย-ญี่ปุ่นปีนี้ ส่อแววส่งออกไทยอาจชะลอตัว.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
JTEPA : ปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทย ... ท่ามกลางปัจจัยลบรอบด้าน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305