Refine your search

Your search returned 183 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้อมูลการไปประกอบธุรกิจการค้าในสหรัฐอเมริกา.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
กล่าวขานสิทธิ GSP สหรัฐฯ ใน FTA กดดันไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
สหรัฐฯ - ไทย : ระวังผลกระทบการค้าหลังไทยขึ้นบัญชี PWL.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา รอบ 6 ที่เชียงใหม่.

by อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
สหรัฐอเมริกา.

by สมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ลางร้ายส่งออกไทยสหรัฐจ้องตัดจีเอสที

by ณ ภัทร.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

7. Journal article
รายงานพิเศษเรื่อง กฎหมายมาตรา 301 ของสหรัฐฯ

by วลัยพร ชัยวัฒนรัตน์.

Source: วารสารหุ้นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

8. Journal article
การส่งออกสินค้าไทยหลังเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาชะลอตัว.

by สุมิตรา อ่ำบุญ.

Source: สถานการณ์เศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

9. Journal article
เจาะลึกมาตรา 301 กฎหมายการค้าของสหรัฐฯ.

by ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Source: วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

10. Journal article
สถิติการนำเข้าจากไทยของตลาดสำคัญของโลก.

by น้ำฝน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

11. Journal article
ล็อบบี้ยีสต์ไทยกับระบบการเจรจายุคใหม่

by รณยุทธ จิตรคอน.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
เบื้องหลังการเจรจาภาษีศุลกากรไทย-สหรัฐ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
พลิกเงื่อนปมชนวนศึกการค้าไทย-สหรัฐ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
การค้าไทย-สหรัฐ ถึงบท ชวน ต้องแสดงฝีมือ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจ การค้าและฐานะการแข่งขัน ของไทยในตลาดส่งออกสำคัญ : สหรัฐอเมริกา.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองวิจัยสินค้าและการตลาด.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305