Refine your search

Your search returned 78 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เมื่อ 'นายกฯ คึกฤทธิ์' ปะมือประธานเหมา บรรเทาโรคกลัวคอมมิวนิสต์ของไทย

by อาทร ฟุ้งธรรมสาร.

Source: DomeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
จีน-ไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร

by แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

3. Journal article
อาคันตุกะ จีน กับเจ้าภาพ ไทย

by วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
15 ปีแห่งสัมพันธไมตรีจีน-ไทย

by หลี่, ซื่อฉุน.

Source: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
30 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ความผูกพันน้อง-พี่.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
สัมพันธไมตรีไทย-จีนก่อนพ.ศ.2518

by ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์.

Source: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน 1 กรฏาคมพ.ศ.2518 ประสบการณ์ของนักการทูต

by เตช บุนนาค.

Source: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
สัมพันธไมตรีไทย-จีน สิบห้าปีแห่งมิตรภาพ พ.ศ2518-2523

by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Source: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
25 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน.

by เขียน ธีระวิทย์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

10. Journal article
การเสนอข่าวเกี่ยวกับจีนในหนังสือพิมพ์ไทยนับตั้งแต่การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน-ประเทศไทยในปี 1975

by มนตรี เจนวิทย์การ | อุษณีย์ ฉัตรานนท์.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2523 [1980]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

11. Journal article
ผลสำเร็จของการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรี ชวน หลักภัย

by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

12. Journal article
"3 อย่าง" ของไทยในใจจีน

by เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร.

Source: DomeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

13. Journal article
ไทยกับจีน

by วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
การผ่อนปรนท่าทีและการผ่อนคลายความตึงเครียด ความสัมพันธ์ไทย-จีนภายหลังการประชุมที่บันดุง 1955-1957

by อนุสนธิ์ ชินวรรโณ.

Source: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ปัญหาทิเบตย้อนยุค เมื่อ ทะไล ลามะ เยือนไทย

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305