Refine your search

Your search returned 57 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ยืนนานมา 300 ปี เศษแล้ว

by ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2528 [1985]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

2. Journal article
ฝรั่งเศสมองไทยในสมัยอยุธยา.

by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (5) :

3. Journal article
ค้นหาความจริง พระมหามงกุฎสยาม ที่พลัดพรากอยู่นอกแผ่นดินไทย.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
เอกสารไมโครฟิช เรื่องเมืองไทยจากหอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่สถาบันไทยคดีศึกษา(บางส่วน)

by วารุณี โอสถารมย์.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542-2543 [1999-2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ปืนใหญ่สยามกับการปฏิวัติฝรั่งเศส.

by ศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2561 [2018]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

6. Journal article
เศรษฐกิจไทยในสายตาฝรั่งเศส โดย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.

by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมสารนิเทศ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
ฝรั่งเศส การเดินทางไปเยือนของนายกฯ

by รุธิร์ พนมยงค์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
กรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส

by สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ.

Source: นาวิกาธิปัตย์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2545-46Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
330 ปี คณะทูตสยามไปอังกฤษและฝรั่งเศส พ.ศ. 2227 (ค.ศ. 1684) และ 130 ปี ในการก่อตั้งสถานทูตสยามถาวรที่กรุงลอนดอนและกรุงปารีส.

by สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
คนรัสเซียในราชสำนักไทย "พลิกสถานการณ์" รัสเซียหนุนฝรั่งเศสรุกสยาม และแผนกำจัดพระเจ้าซาร์.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
พระราชานุกิจพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสในการรับทูตสยาม : หลักฐานใหม่จากปารีส ในโอกาส 333 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส.

by ปรีดี พิศภูมิวิถี | กุลชาติ ชัยมงคล.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2562 [2019]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

12. Journal article
สืบจากภาพ หลักฐานใหม่พลิกประวัติศาสตร์ ใคร"สวมมงกุฎ"กษัตริย์เขมร?

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
มองบทบาทของฝรั่งเศสต่อเอเชีย ความมั่นคงร่วมในสภาพไร้เสถียรภาพ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
รัชกาลที่ 4 ทรงคิดอย่างไรกับการเสียดินแดนครั้งแรก?

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
อวสานนโปเลียนที่ 3 อุบัติเหตุทางการเมืองหรือชะตาฟ้าลิขิต.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305