Refine your search

Your search returned 630 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประเทศไทยในปี ค.ศ. 2000 แนวทางสู่การเติบโตแบบยั่งยืนและความสามารถ ในการแข่งขัน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
หนังสือแสดงเจตจำนง LOI8.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
Technocrats หายไปไหน.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธ์.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
ศุภชัย สัญจร ปลุกอีสานเชื่อสะพานไทย-ลาว

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ถึงรัฐบาลใหม่การบ้านอุตสาหกรรมฝันที่ยังค้างเติ่ง

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
สรุปสาระสำคัญยุทธศาสตร์ฟื้นชาติของรัฐบาลไทยรักไทย (กรกฎาคม 2544)

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
(สัมภาษณ์) ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

by สุชาติ เชาว์วิศิษฐ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
เศรษฐกิจคู่ขนาน : ควรสร้างสะพานเชื่อมอย่างไร.

by ไพโรจน์ แก่นสาร.

Source: วารสารงบประมาณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
จับตามาเลเซีย : ไทยเร่งขีดความสามารถทางการแข่งขัน & เสริมบรรยากาศการลงทุน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
ภารกิจรัฐบาลใหม่ ... เรียกคืนความเชื่อมั่น ผลักดันนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
ผลกระทบและแนวทางแก้ไขด้านเศรษฐกิจส่วนรวม

by อำนวย วีรวรรณ.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
คำปราศรัยของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนายอานันท์ ปันยารชุน

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475-.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
ผ่าแผนจังหวัดยุทธศาสตร์ มหาดไทยปรับเกมรุกเศรษฐกิจภูธร

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
มุมมองเศรษฐกิจในแนวคิด ชวน

by ชวน หลีกภัย, 2481-.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
"6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทย" บรรเทาผลจากเงินเฟ้อได้จริงหรือไม่?

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305