Refine your search

Your search returned 68 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
รัฐบาลใหม่ควรบริหารเศรษฐกิจอย่างไร.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2498-.

Source: Tax & Business law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

2. Journal article
ตรวจแถวเศรษฐกิจครึ่งปีแรก ต้นทุนพลังงานกระหน่ำหนัก การเงินการลงทุนสะท้านไหว.

by ภูวนารถ ณ สงขลา.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

3. Journal article
ปี 2548 จะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือไม่.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2498-.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

4. Journal article
มองภาพเศรษฐกิจไทย ในปี 2005 (อีกครั้ง)

by ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2548 และแนวโน้มปี 2549.

by กองวิจัยและพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ตัวกำหนดเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
หัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจไทย

by วีรพงษ์ รามางกูร, 2486-.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทย แบงก์ชาติปรับประมาณการ เศรษฐกิจลดลง-เงินเฟ้อสูงขึ้น.

by ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
เหรียญ 2 บาท กับเงินเฟ้อ

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ประชาชนจะดูแลตัวเองอย่างไรให้อยู่รอดในภาวะค่าครองชีพสูง.

by จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
เมืองไทยวันนี้ 8 ปี หลังเสียกรุงครั้งที่ 3.

by ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2548.

Source: เศรษฐกิจวิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
เศรษฐกิจไทย ภายใต้ระบอบทักษิโนมิกส์ (สอง).

by ธนวรรธน์ พลวิชัย.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ผ่าทางตัน.

by ประวิทย์ เรืองศิริกุลชัย.

Source: Business Law VarietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Stagflation..Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

15. Journal article
ข่าวดีทางเศรษฐกิจกับความกังวล

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305