Refine your search

Your search returned 15 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กฎพื้นฐานของแกตต์.

by บัณฑิต หลิมสกุล.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
Reconsidering the Multifibre Arrangement : A Case of Thailands Textile Exports.

by Jakkrit Kuanpoth.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2535 [1992]Online access: Full Text Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

3. Journal article
หลักประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง.

by สิทธิกร นิพภยะ.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: Most Favoured Nation Treatment : MFN..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ธุรกิจประกันชีวิต บนเส้นทางสู่แกตต์

by ศิริพรรณ กิติประวัติ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
ข้อพิพาทการค้าว่าด้วยการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลระหว่างออสเตรเลีย บราซิล และไทยกับสหภาพยุโรป.

by จิตติมา เกรียงมหศักดิ์.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
แกตต์คืออะไร.

by บัณฑิต หลิมสกุล.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
สรุปสาระสำคัญการเจรจาการค้า GATT และผลกระทบต่อภาคการเกษตร.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
จากแกตต์สู่องค์การการค้าโลก

by สมชาติ ธรรมศิริ.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

9. Journal article
อะไรคือกฎหมาย Special 301.

by บัณฑิต หลิมสกุล.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

10. Journal article
พันธกรณีในทางระหว่างประเทศที่ผูกพันองค์กรธุรกิจที่เข้าประกอบการเกี่ยวกับการโทรคมนาคมในประเทศไทย.

by พรชัย ด่านวิวัฒน์.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

11. Journal article
L' Acte Unique Europeen apres 1992

by Carreau, Dominique.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: fr Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

12. Journal article
ผลกระทบการค้าข้าวของไทยจากข้อตกลงการเจรจาแกตต์.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ทรัพย์สินทางปัญญาในความเกี่ยวพันกับการค้าระหว่างประเทศ กรณีประเทศไทยกับสหรัฐฯ.

by จักรกฤษณ์ ควรพจน์.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

14. Journal article
กฎระเบียบขององค์การการค้าโลกที่มีผลกรกะทบต่ออุตสาหกรรมอาหารไทย

by วิชัย มณีสุวรรณสิน | อักษรศรี อติสุธาโภชน์.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
การค้าเสรีจะ เขียว ด้วยได้หรือไม่ ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับมาตรการทางการค้า เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในกรอบของแกตต์.

by พิรุณา ติงศภัทิย์.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305