Your search returned 18 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
บทบาทของตำรวจสากลในการปราบปรามอาชญากรรม.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

2. Journal article
เยือนสำนักงานอัยการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

3. Journal article
อยุธยาล่มแล้ว ฤาไฉน.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

4. Journal article
มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดสิทธิการถือครองที่ดิน.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
มาตรการป้องกันการผูกขาดในทางการค้าของประชาคมยุโรป.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: อัยการนิเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
มาตรการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยจากนิวเคลียร์.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
ความผิดอาญาเกี่ยวกับการฟอกเงิน.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

8. Journal article
ศาลการค้าระหว่างประเทศของสหภาพยุโรป.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

9. Journal article
บิ๊กอายส์ กับการควบคุมโดยกฎหมาย.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
รุ้งทอแสง อารยธรรม และความงดงามที่สังเวชนียสถาน.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

11. Journal article
บริหารทรัพยากรน้ำ "โครงการโขง ชี มูล".

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

12. Journal article
มาตรการบังคับเกี่ยวกับบริษัทในตลาด ร่วมยุโรปในปัจจุบันและอนาคต.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: อัยการนิเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
นโยบาย "ใหญ่ล้มไม่ได้" ของประธานาธิบดีบุช.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

14. Journal article
Vienna Convention ปทัสถานของการกำหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงิน.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
มองอาเซียนย่างก้าวประเทศไทยก้าวต่อไปของมาเลเซียและสิงคโปร์.

by ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305