Your search returned 13 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของสหภาพยุโรปภายใต้เงื่อนไขสังคม-สิ่งแวดล้อม.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
สหภาพยุโรป : ความคืบหน้าของการรวมกลุ่ม.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
สรุปการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-สหภาพยุโรป.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
การค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปปี 2539.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMST-EC.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

7. Journal article
แนวความคิดทั่วไป เกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้าระดับภูมิภาค.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 9.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

9. Journal article
การค้าระหว่างไทยกับลาว.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (SOM) ครั้งที่ 4.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
ผลกระทบจากการปรับปรุงกฎระเบียบ ของสหภาพยุโรปที่มีต่อประเทศไทย : สินค้าอุตสาหกรรม.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ผลกระทบของระบบการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคต่อประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ผลกระทบของการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคต่อประเทศกำลังพัฒนา.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305