Your search returned 35 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
อายุความและกำหนดระยะเวลาตามประมวลรัษฎากร

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
ผู้ให้เช่าขอให้การไฟฟ้าตัดไฟผู้เช่าบ้านเพื่อหวังขับไล่ผู้เช่าบ้านได้หรือไม่.

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

3. Journal article
4. Journal article
5. Journal article
มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
รายได้ของผู้ประกอบการ ที่ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
ภาระภาษีของธุรกิจประกันวินาศภัย

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
ภาระภาษีของกิจการร่วมค้า ตามประมวลรัษฎากร

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
เงินได้ดอกเบี้ย ตามมาตรา 48(4)(ก) มีวิธีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
ภาระภาษีเงินได้ของหญิงมีสามี

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

11. Journal article
การยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้สุทธิไม่เกิน 50,000 บาทแรก ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 352 พ.ศ.2542

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลักประกันของคนทำงานหลังวัยเกษียณ

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
ภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการให้บริการระหว่างประเทศ

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
รูปแบบและประโยชน์ของการควบกิจการและภาระทางภาษีที่เกิดจากการควบกิจการ

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305