Your search returned 63 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ทางเลือก: เมื่อลูกหนี้ผิดข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
การให้สินเชื่อเพื่อการซื้อกิจการ

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
กฎเกณฑ์ใหม่ของการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวม

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
กฎใหม่แบงก์ชาติ เปิดทางธนาคารทำธุรกิจเช่าซื้อ & ลีสซิ่ง.

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
กฎหมายกิจการโทรคมนาคม อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 49%

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
การคัดค้านคำขอรับชำระหนี้ อย่างมืออาชีพ

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
กฎใหม่ ธปท.เปิดช่องแบงก์ทำแฟ็กเตอริง.

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
ผลกระทบกฎหมาย TAMC ผลกระทบที่สำคัญในระยะอันใกล้.

by สมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ | พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
กฏเกณฑ์ใหม่ของต่างชาติ ลงทุนและการได้มาซึ่งที่ดิน.

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
การปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีรีไฟแนนซ์

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย | ฤทธิชัย งดงาม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
การแปลงหนี้เป็นทรัพย์สินของสถาบันการเงิน

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย | ฤทธิชัย งดงาม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
จำนำบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกันสินเชื่อโครงการ

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย | ฤทธิชัย งดงาม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
กฎหมายความลับทางการค้า

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย | ฤทธิชัย งดงาม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
Telecoms Financing : รูปแบบของหลักประกันที่สถาบันการเงินควรพิจารณา่

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย | ฤทธิชัย งดงาม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
Securitisation : โครงการที่น่าจะเกิดในประเทศไทย?

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย | ฤทธิชัย งดงาม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305