Refine your search

Your search returned 76 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร : ทางออกของเศรษฐกิจไทยและความมั่นคงของชาติในปัจจุบันและอนาคต.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

3. Journal article
กลยุทธ์การร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

4. Journal article
การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผลิตและจำหน่ายไวน์เสรี : ฝันหรือจริง.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

5. Journal article
การดัดแปลงพันธุกรรมพืช GMOs : ประโยชน์และความหวั่นวิตก.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

6. Journal article
สศก.เตรียมแผนรองรับการค้าเสรีของโลก.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

7. Journal article
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในยุคโลกไร้พรมแดน.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: The Greater Comparative Advantage Theory..Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

8. Journal article
เขตการค้าเสรีในระบบทวิภาคี (FTA) : ทางออกการค้าเสรีของไทย.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารการจัดการสมัยใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

9. Journal article
เศรษฐกิจการเกษตรปี 46 โต 3.5 เปอร์เซ็นต์ แต่ 47 โตเกิน 5 เปอร์เซ็นต์

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
นโยบายการเกษตร เพื่อความยั่งยืนของชุมชน.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

11. Journal article
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร : เป็นภาระหนี้ของชาติหรือช่วยเกษตรกรได้จริง.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

12. Journal article
เขตการค้าเสรีในระบบทวิภาคี (FTA) : ทางออกการค้าเสรีของไทย.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

13. Journal article
ถั่วเหลือง : ค้าเสรีหรือโควตา เกษตรกรมีแต่ล่มสลาย.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

14. Journal article
การแปลงที่ดินของรัฐ หรือป่าเสื่อมโทรมให้เป็นสินทรัพย์หรือทุน.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

15. Journal article
การเปิดเสรีการค้าไทยจีน : ความกังวลต่อการส่งออกผัก-ผลไม้ไทย.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305