Refine your search

Your search returned 49 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
แบบจำลองโลกอนาคต ในสายตาบรรษัทข้ามชาติ.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

2. Journal article
เผชิญความท้าทายจากโลกาภิวัตน์.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างของ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2562 [2019]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
อัตลักษณ์ในกระแสโลกาภิวัตน์ : ความลงตัวที่เป็นไป(ไม่)ได้.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
สำรวจ ทบทวน ท้าทาย กระแสภูมิปัญญาในสังคมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
การปฏิวัติสยามในสายตาทูตญี่ปุ่น.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
เรื่องน่าเสียดายเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับหนังสือรวมงานกวีของจิตร โดย สนพ.ฟ้าเดียวกัน เล่มใหม่ แต่มีเรื่องนึงทำเอาผมหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเหมือนกัน.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
วิจัยไทบ้าน : งานวิชาการแหกคอก.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
วิวาทะว่าด้วย คาร์ล มาร์กซ์ และสัตสังคม.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
สภาประชาชน : บนเส้นทางการไม่ไว้วางใจนักเลือกตั้ง.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
เศรษฐทรรศน์วิพากษ์ : พุทธเศรษฐศาสตร์.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ประกายไฟ ไม่ลามทุ่ง : ความล้มเหลวกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
โลกทรรศน์การค้าเสรี : จากอดัม สมิท ถึง จอห์น เบาวริ่ง.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
การวิจารณ์ในแนวหลังอาณานิคม อาวุธที่ถูกเมินในกระแสวิชาการของโลกที่สาม.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ไทยรบพม่า : เหตุและผลที่คนเรารบกัน.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305