Your search returned 8 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
79 ปีัสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by กองบรรณาธิการ (รัฐสภาสาร).

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
คำปรารภของรัฐธรรมนูญ

by กองบรรณาธิการ (รัฐสภาสาร).

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2521 [1978]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

3. Journal article
คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by กองบรรณาธิการ (รัฐสภาสาร).

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
รัฐสภาสารไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 122.

by การประชุมสหภาพรัฐสภา | กองบรรณาธิการ (รัฐสภาสาร).

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
ย้อนอดีต งานฉลองรัฐธรรมนูญ เพลงวันชาติ 24 มิถุนายน เพลงชาติสยาม ฉบับแรก (ไม่ใช่ฉบับทางการ) เพลงชาติสยาม ฉบับที่สอง เพลงราตรีประดับดาว

by กองบรรณาธิการ (รัฐสภาสาร).

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
บุคคลสำคัญในวงงานรัฐสภา พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน

by กองบรรณาธิการ (รัฐสภาสาร).

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
บทความจากอดีตประธานรัฐสภา

by กองบรรณาธิการ (รัฐสภาสาร).

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
บทสัมภาษณ์

by กองบรรณาธิการ (รัฐสภาสาร).

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305