Refine your search

Your search returned 18 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
20ปี 6 ตุลา ประชาธรรมรำลึก โดย คณะกรรมการประสานงาน 20ปี 6 ตุลา.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
พิธีกร พิธีกรรม...ใครว่าไม่สำคัญ.

by สิทธิ หลีกภัย.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
สโมสรศิลปวัฒนธรรม : ฮางฮด (อีสาน-ล้านช้าง).

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ภาษา-วัฒนธรรม เบิกพระเนตรพระโอษฐ์

by ส. พลายน้อย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ก่อพระทรายทำไม

by ภาษิต จิตรภาษา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
อ่าน "พระธรรมเทศนาบรมราชาภิเษก" ในฐานะตัวบทว่าด้วยพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์.

by ทัตพล พูลสุวรรณ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2562 [2019]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

7. Journal article
หัวครูหัวใคร ?

by ไรท์, ไมเคิล, ค.ศ. 1940-2009.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
บายศรี : วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์.

by สุเชษฐ์ สมิตินันทน์.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
วรรณกรรมพระราชพิธีกับการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และอำนาจของชนชั้นนำสยามรุ่นใหม่ พ.ศ.2394-2453.

by โดม ไกรปกรณ์.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

10. Journal article
เรื่องเล่าจากเมนูพระกระยาหาร "วันขึ้นปีใหม่".

by แพรมน.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ปลัดเอยจะบอกให้. ตอน สูตรขวัญ.

by เชษฐ์ชวาล บุญงอก.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
พระราชพิธีในรัชการปัจจุบัน.

by ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, 2474-2560.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2525 [1982]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
วันฉัตรมงคล.

by ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, 2474-2560.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2528 [1985]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
วันเข้าพรรษา.

by บุญเรือน ทองปิ่น.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: tha Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
เพลงเชิญผีสัตว์ในหน้าสงกรานต์ เครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ถึงเทวดา.

by อภิลักษณ์ เกษมผลกูล.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2561 [2018]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305