Your search returned 5 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ตราสารระยะกลางมาแรงฉุดอัตราผลตอบแทนลดลง.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
แรงจูงใจของนักลงทุนต่างชาติต่อตลาดตราสารหนี้ของไทย.

by สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ตลาดกังวลเรื่องอุปทานล้น หนุนอัตราผลตอบแทนปรับขึ้น.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
ย้ายกอง LTF ดีหรือไม่ กองทุนตลาดเงิน VS ตราสารหนี้.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
การกำหนดเมทริกซ์ความน่าจะเป็นในโลกซึ่งผู้ลงทุนเป็นกลางต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของตราสารหนี้ไทย

by อัญญา ขันธวิทย์ | ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม | กษิดิศ ทองปลิว.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: An estimation of risk-neutral transition probability matrix for Thailand's domestic bonds.Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305