Refine your search

Your search returned 15 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้าราชการไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน

by ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.

Source: วารสารศุลกากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
การพัฒนาข้าราชการไทยสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (I AM READY)

by ขวัญใจ รุจิเรข.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
นิพัทธ พุกกะณะสุต ไยต้องลงที่ผมคนเดียว

by ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการในการปฏิบัติราชการ.

by เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ.

by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน.

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

6. Journal article
สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง.

by ปิยะ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

7. Journal article
การป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด.

by สำนักนายกรัฐมนตรี.

Source: นิตยสารการท่าเรือMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและการปฏิรูประบบราชการ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

9. Journal article
บทความวิจัย "ผลของการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการต่อรูปแบบการอุปโภคบริโภค"

by พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2532 [1989]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ.

by กองบรรณาธิการ (จุลนิติ).

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน ตอนที่ 6.

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
พยาบาลกับการฉีดยาเคมีบำบัด.

by น้องแบม.

Source: Business law & human resources varietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ เรื่อง "เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ"

by วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม | กองบรรณาธิการ (จุลนิติ) [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ เรื่อง "เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ"

by จาดุร อภิชาตบุตร | กองบรรณาธิการ (จุลนิติ) [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ เรื่อง "เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ"

by เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง | กองบรรณาธิการ (จุลนิติ) [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305