Your search returned 12 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
คนท้องถิ่นดักคอรัฐบาลใหม่ ไม่มีพรรคไหนชู "กระจายอำนาจ"

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
พรรคการเมืองเมืองขนาดเล็กในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 การวิเคราะห์พัฒนาการเชิงเปรียบเทียบ.

by มนตรี เจนวิทย์การ.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

3. Journal article
ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทย: ศึกษากรณีเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554.

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
แผที่คนไทย.

by ประเวศ วะสี.

Source: วารสารโรงพยาบาลชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ทิศทางประเทศไทยรัฐบาลหน้าต้องทำอะไร.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

6. Journal article
การอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา มิติด้านบวกและลบต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย.

by เสนีย์ คำสุข.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

7. Journal article
วาระเลือกตั้ง: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการเลือกตั้ง 2554 กับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมการเมืองไทย.

by ยุทธพร อิสรชัย.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

8. Journal article
การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัคร: วิเคราะห์จากการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554

by ถวิลฤดี บุรีกุล.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

9. Journal article
ตรวจรายชื่อตำแหน่งแห่งอำนาจ หนึ่งเดือน "รัฐบาลยิ่งลักษณ์" กับคำสั่งน่าสนใจ + แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงผ่านมติ ครม.!.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ไทยดินแดนแห่งความสุข ความมีน้ำใจ.

by อัศวิน จินตกานนท์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Thailand land of smiles.Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
พลังงานไทย เพื่อใคร.

by รสนา โตสิตระกูล, 2496-.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
Rev up Thailand.

by กองบรรณาธิการ (Business plus).

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305