Refine your search

Your search returned 14 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
นักประพันธ์ไส้แห้ง

by วาณิช จรุงกิจอนันต์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ย้อนมอง "กลุ่มวรรณกรรมไทย" ในปัจจุบันผ่านวาระครบรอบ 40 ปี "กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว"

by โมน สวัสดิ์ศรี.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
จับโกหกยาขอบ70 ปี-เชื่อเป็ตตุเป็นตะผู้ชนะสิบทิศ เขียนพงศวดารพม่า 8 บรรทัด?

by สาโรจน์ มณีรัตน์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
พบนักเขียนชาวธรรมศาสตร์.

by นิตยา นิพัทธปัทมธร [ผู้ถอดเทปและเรียบเรียง].

Source: โดมทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ถ้อยประกาศจาก แดนอรัญ แสงทอง “เงาสีขาว คือการประจานความบ้องตื้นโง่เขลาของตัวผม”

by สิรนันท์ ห่อหุ้ม.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
ศิลปวัฒนธรรม คน เวลา และศิลปะ เสนีย์ เสาวพงศ์ 80 ปี

by สาโรจน์ มณีรัตน์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
เสียงพูดสุดท้าย รงค์ วงษ์สวรรค์.

by วรพจน์ พันธุ์พงศ์.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
ความรักและผู้หญิงในมุมมองของ "ยาขอบ" นักรักนักประพันธ์.

by พรวิภา วัฒรัชนากูล.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2562 [2019]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

9. Journal article
ที่รฦก-หนังสือเก่า อาชีพเขียนคำนำของอธิบดีกรมศิลปากร

by หลง ใส่ลายสือ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักเขียน (และนักประวัติศาสตร์) รางวัลศรีบูรพา ประจำปีพุทธศักราช 2552.

by สุเจน กรรพฤทธิ์.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
ละครอมตะของพรานบูรพ์.

by วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
มิติสถานที่ใน ความรักของวัลยา

by วัลยา วิวัฒน์ศร.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
โลกทัศน์ของนักเขียน: ภาพสะท้อนจากเรื่องสั้นยุควิกฤติเศรษฐกิจ.

by เกศินี จุฑาวิจิตร.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

14. Journal article
ศิลปวรรณกรรม กวีในร่างเงา วิลเลียม เชคสเปียร์ ทวีป วรดิลก HAMLET ผลงานานชิ้นโบแดงก่อนศตวรรษ 2000

by สาโรจน์ มณีรัตน์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305