Refine your search

Your search returned 19 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
แก้ไขกฎหมายเก็บภาษีทรัพย์สิน ก้าวที่กล้าหาญ แต่ยังต้องลุ้น โดยทีมงานอาทิตย์รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
โฉมหน้าภาษีทรัพย์สิน รื้อกรุระบบภาษีเก่าใครมีมากเสียมาก

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
นักธุรกิจใหญ่ไม่ติดใจพร้อมเสียภาษีคนรวย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ภาษีทรัพย์สิน สินทรัพย์ต้องเสียภาษี.

by ธนาคารกสิกรไทย.

Source: ธุรกิจที่ดินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
โฉมหน้าใหม่ของภาษีทรัพย์สินในประเทศไทย.

by ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
เก็บภาษีมรดก-ทรัพย์สินใครจะเอากระพรวนไปผูกคอแมว โดยทีมงานอาทิตย์รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ภาษีทรัพย์สินแนวคิดดีแต่ยากแก่การผลักดัน

by โต๊ะข่าวก่อสร้าง.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
แนวคิดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.

by นพฤทธิ์ อนันอภิบุตร.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน.

by วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Sanya Dharmasakti Library;Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชากฎหมายว่าทรัพย์สิน.

by วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library;Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
ภาษีทรัพย์สินแง่บวกแง่ลบที่ต้องรู้.

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ภาษีทรัพย์สินและที่ดิน ตอนจบ.

by สุทธิณี มาพันธุ์.

Source: Money and wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

13. Journal article
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรกับคนจน.

by นพฤทธิ์ อนันอภิบุตร.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
รีด! ภาษีทรัพย์สินของขวัญปีขาลจากรัฐบาลชวน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
รูปแบบของภาษีทรัพย์สิน

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305