Refine your search

Your search returned 34 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สอท.ผลักดันมาตรการโต้การทุ่มตลาดเร่งให้รัฐแก้ไขโดยเร็ว.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ชาวจะนะค้านเขตเศรษฐกิจปีนัง-สงขลา.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
กำแพงการค้า...ยุคโลกาภิวัตน์.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
บทสัมภาษณ์พิเศษ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ หญิงเก่งนักเจรจาผู้ร่วมบุกเบิกการเจรจาการค้า.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
ในมุมมองของ ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานสภาหอการค้าไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

6. Journal article
บทสัมภาษณ์พิเศษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.อดิศัย โพธารามิก วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการทำงาน.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
กนศ.ให้ไทยเปิดเสรีในอาเซียน นำสินค้า 60 เปอร์เซ็นต์ลดภาษีศูนย์ปี 2003.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
วาง 6 กรอบปกป้องค้าปลีกไทย เปิดทางต่างชาติลงทุน 100 เปอร์เซ็นต์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
ดร.ทนง พิทยะ รมว.พาณิชย์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
เปิดช่องอานม้าบูมค้าชายแดน เอกชนเล็กเปิดท่องเที่ยว 3 ชาติ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
เราต้องใช้ความเป็นอัจฉริยะของเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในทางการค้า นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
ก้าวแรกของปฏิบัติการตามนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า.

by กล้า ทองขาว.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2532 [1989]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
นโยบายด้านการค้าของกระทรวงพาณิชย์.

by สุบิน ปิ่นขยัน, 2477-.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2532 [1989]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
การผูกขาดจะให้ผลต่อสังคมอย่างไร.

by สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2499-2551.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

15. Journal article
โครงการ 3 ประสานกู้เศรษฐกิจส่งออก.

by ณฐกร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305