Your search returned 15 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ลอยแพส่งออกไก่แช่แข็ง โยนภาระให้รัฐบาลใหม่

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: No items available :

2. Journal article
เกษตรกรยังเดินอยู่กับที่ ชาวนาอดตามเคย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
อุตสาหกรรมไก่สดแช่แข็งและแปรรูป.

Source: เศรษฐกิจสนเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ไก่สดแช่แข็งไทยทรุดหนัก ส่งออกลดถูกจีนตีกระจุย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ไก่สดแช่แข็งและปศุสัตว์ที่มีอนาคตไกล

Source: เส้นทางเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991] 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
โอกาสไก่ไทยเข้าฝรั่งเศส รัฐต้องจริงใจนำเอกชนลุย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
อนาคตไก่ไทยในตลาดญี่ปุ่น ไม่มีคำว่าอั้น

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ปี 39 อวสานไก่ชำแหละไทยในญี่ปุ่น

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ไก่เนื้อแช่แข็งและแปรรูป

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
คุมการส่งออกไก่ อุบัติการณ์ปัดสวะพ้นตัว

by โต๊ะข่าวการค้า.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ภาวะอุตสาหกรรมเกษตรไก่แช่แข็งยังมีอนาคต.

by คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. กองส่งเสริมการลงทุนที่ 1.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

12. Journal article
ส่งออกไก่เนื้อปีนี้หวังยาก ส่วนไข่ไก่ต้องเปิดนำเข้าตามข้อตกลง

by สงวน จันทรานุกูล.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ภาวะการแข่งขันไก่สดแช่แข็งและแปรรูปในตลาดส่งออกสำคัญของไทย.

by กันตา จิตตั้งสมบูรณ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
อนาคตไก่สดแช่แข็งของไทย ... จะก้าวไกลไปแค่ไหน.

by ปรีชา จันทนีศิริโพธา | กชกร จันทนวรรณ.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
แนวโน้มไก่แปรรูปในญี่ปุ่นโอกาสและการแข่งขันที่ไทยต้องพร้อมรับมือ.

by รพีพร สุทาธรรม | นุชจรินทร์ เกตุนิล.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305