Refine your search

Your search returned 17 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
พ.ร.บ.ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม อีกก้าวหนึ่งของก.ม.ฉบับใหม่

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ออกก.ม.แก้ลำนายทุน มัดมือชกลูกค้าเช่าซื้อ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ชำแหละกฎหมายสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ลุ้น ! ยกสุดท้าย ร่าง พ.ร.บ.สัญญาไม่เป็นธรรม

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
หลักการสำคัญและปัญหาในการร่างสัญญา.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
กระบวนการในการเกิดสัญญา.

by กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Formation of Contract.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา กรณีศึกษาความเสี่ยงภาษีอากรตามแนวคำพิพากษาฎีกา.

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: Full Text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
ชื่อ (สัญญา) นั้นสำคัญไฉน.

by เพชรา จารุสกุล.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

9. Journal article
ปัญหาในการเลิกสัญญา.

by พรนิภา อินทรเชียรศิริ.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Problems related to recission.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
การตีความชื่อสัญญาธุรกิจ Update คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ.

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: Full Text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
สัญญาจ้างบริการ.

by อานนท์ เพ็งเจริญ.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Service contract..Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

12. Journal article
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกัยการกำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครอง.

by นิธินันท์ สุขวงศ์.

Source: อัยการนิเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
สัญญาแฟรนไชส์.

by ศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

14. Journal article
สัญญาหลายภาษา ต้องปิดอากรแสตมป์อย่างไร

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: Full text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

15. Journal article
หลักฐานเป็นหนังสือ ฯลฯ อย่างไรที่ใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้?

by เพชรา จารุสกุล.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305