Refine your search

Your search returned 121 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
e-Thailand: ก้าวแรกที่ต้องเริ่มนับ

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ผลงานเอเปค 2003 เกมเศรษฐกิจอุ้มการเมือง.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
เศรษฐกิจการเมือง ว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง การปกครอง.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
รู้จักรูปแบบการปกครองไทย

by กองวิชาการและแผนงาน.

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
แสงศรัทธาเหนือลำน้ำเจ้าพระยา: ประวัติศาสตร์ ความทรงจำและบทสนทนาทางการเมืองในปฏิบัติการสื่อสารการแสดง.

by จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
งบประมาณผ่าน พรรคร่วมรัฐบาลตัวใครตัวมัน.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

7. Journal article
ธรรมรัฐ (Good governance)

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540-2541 [1997-1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
วาระแห่งชาติของรัฐบาลทักษิณ

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
Exclusive Interview เปิดแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฉบับ ทักษิณ ชินวัตร

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
วิกฤตการเมืองไทย : ก่อนและหลังรัฐธรรมนูญ.

by วรรณพร ฝอยทอง [ผู้รายงาน.].

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540-2541 [1997-1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ระบอบทักษิณ.

by เกษียร เตชะพีระ.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
ความทรงจำกับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ.

by ฤติมา ดิลกตระกูลชัย.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
โทนี่-ชาติศิริ โสภณพนิช ถือหางเสือแบงก์กรุงเทพโต้มรสุมการเมือง-ฝ่าคลื่นคนเสื้อแดง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

15. Journal article
กษัตริย์ศึกษาในแนวทางสถาบันพระปกเกล้า.

by สติธร ธนานิธิโชติ.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305