Refine your search

Your search returned 9 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ทิศทางอัตราดอกเบี้ย.

by รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล.

Source: ท่องโลกการเงินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
วิกฤตสภาพคล่อง.

by รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล.

Source: ท่องโลกการเงินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
ต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ อัตาดอกเบี้ย และ interest rate futures.

by กิดาการ สุวรรณธรรมา.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

4. Journal article
กนง.ขยับ PR ระลอกสองที่ 1.75% หนุนเศรษฐกิจโตดัน GDP เข้าเป้า.

by สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.

Source: การเงินการธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร | วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Other title: interest rate swaps.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
อัตราดอกเบี้ย..ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้.

by อภิรักษ์ พุ่มกลิ่น.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
Swap หนึ่งในเครื่องมือบริหารป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน.

by วุฒิวงศ์ กสิชล.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
แบงก์ขานรับ BIBOR ปูทางสู่ตลาดอนุพันธ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก, ตั๋วสัญญาใช้เงิน : สาเหตุและแนวทางสำหรับการออม

by จิรัตน์ สังข์แก้ว.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2527 [1984]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305