Refine your search

Your search returned 27 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สถานการณ์การค้าของไทย-อินเดีย (เมืองเจนไน) ปี 2553 และแนวโน้มในปี 2554.

by ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ทำการค้ากับอินเดียต้องรัดกุม.

by จิตรสรา พูลสวัสดิ์.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

3. Journal article
FTA ไทย-อินเดีย : เร่งใช้ประโยชน์ ส่งออก-ลงทุน ก่อนประเทศอื่นชิงความได้เปรียบจาก FTA.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

4. Journal article
เปิดเผยแผนยึด (ตลาด) อินเดีย.

by ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

5. Journal article
จับกระแสเอเชียใต้ สู่อินเดียเนื้อติดมันก้อนโต?.

by สุรกิจ จุฑาเทศ.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

6. Journal article
อินเดีย : เศรษฐกิจโดดเด่น เสริมโอกาสการค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยวของไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

7. Journal article
สรุปการเปลี่ยนแปลงภาวะการค้า ระหว่างไทย-อินเดีย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

8. Journal article
FTA ไทย-อินเดีย กระจกเงาความือเติบ.

by รองเสธ. ภูสดศรี.

Source: Corporate ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
อินเดีย : ตลาดส่งออกที่น่าสนใจ … เร่งใช้ประโยชน์FTA เจาะตลาดสินค้า.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

10. Journal article
เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย.

by ศิวัช อ่วมประดิษฐ์.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

11. Journal article
อินเดียตลาดการค้าและแหล่งลงทุนใหม่ การเยือนอินเดียของรัฐมนตรีต่างประเทศ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

12. Journal article
อินเดีย.

by ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเชนไน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ตามเส้นทางค้า ไทย-อินเดีย เปิดเขตเสรี FTA ค้าโลก.

by สุรกิจ จุฑาเทศ.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

14. Journal article
เปิดฟ้า ... ค้าอินเดีย ... ไปโลด.

by สุรกิจ จุฑาเทศ.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

15. Journal article
ตลาดอินเดีย โอกาสในท่ามกลางชนชั้นและวรรณะ.

by กัลยา แก้วอัสดร.

Source: Marketeer Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305