Refine your search

Your search returned 26 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
นโยบายความมั่นคงอาหารของนานาชาติ : โอกาสของเกษตรกรไทย.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
อาหารเช้ากับคนกรุงเทพ : เจาะพฤติกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจ.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
Thaifex & Halfex 2004 การเริ่มต้นของครัวโลก.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
เยาวราชถนนรวมพลังทุนจีนโพ้นทะเล.

Source: Thaicoon : the companyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ทัพนักกีฬาอเมริกัน ยกครัวมาโอลิมปิกส์.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
แผนการใหญ่ของเชฟ 3 ดาว.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
อาหารเพื่อสุขภาพ : เพื่อสุขภาพจริงหรือ.

by กรรณิการ์ พรมเสาร์.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547-2548 [2004-2005]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร : ทางออกของเศรษฐกิจไทยและความมั่นคงของชาติในปัจจุบันและอนาคต.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
ย้อนรำลึก "อาหารประโลมใจ"

by sw.

Source: Money and wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
ไข่กะทะด็อกเตอร์หาญท้าแฮมเบเกอร์

by สุทธินี อุปนันชัย.

Source: Make moneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
บรรจุภัณฑ์ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง

by นเร ขอจิตต์เมตต์.

Source: Make moneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
วิกฤตอาหาร-พลังงานโลกป่วน เตือนแบงก์ชาติรับมือเงินเฟ้อพุ่ง.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
ครึ่งปีการส่งออกสินค้าอาหารไทย.

by ประวีร์ โกมลกาญจน.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
New fresh DC from Tesco Lotus.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

15. Journal article
ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางอาหารโลกในอนาคต.

by พลอย ดาราวงษ์.

Source: ปกิณกะเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305