Refine your search

Your search returned 84 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
3 สิทธิประโยชน์ภาษีเพื่อ SME.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
การเสียภาษีสำหรับเงินไดจากการให้บริการส่วนบุคคลการตีความตาม “กฎ 183 วัน” (183 Days Rule)

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: Full text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก.

by เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

4. Journal article
ภาษีของกำไรจากต่างประเทศ (ตอนที่ 1).

by สุวรรณ วลัยเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
กะเทาะนโยบายภาษี...ที่มนุษย์เงินเดือนรอคอย.

by สุวัชรีภรณ์ สีพลลา.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่.

by อธิญดา โพธิ์รักษา.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่า ใครเป็นผู้รับการอุทธรณ์การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

by ปริญญา ดีผดุง.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

8. Journal article
ความคงเส้นคงวาของไทยกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ.

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: Full text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรดาสิ้นปี.

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
Update กฎหมายภาษีสรรพากรใหม่ “สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ” (International Headquarter : IHQ) “บริษัทการค้าระหว่างประเทศ” (International Trading Center : ITC) ข้อสังเกตบางประการ

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
การรับรู้รายได้และรายจ่ายจากการใช้ตั๋วเงินในระบบภาษีเงินได้.

by สุทธินันท์ แพทยานันท์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Other title: Timing of income and expense realization related to bills notes and checks in the income tax system..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
ที่สุดของที่สุดปัญหาการเสียภาษีจากการรับเงินกินเปล่า.

by มงคล ขนาดนิด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Sanya Dharmasakti Library;Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
เรียนรู้ความหมายของคำว่า "เงินได้พึงประเมิน" เพื่อวางแผนภาษีอย่างมีชั้นเชิง.

by กฤษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
การเสียภาษีเงินได้ของพนักงาน เงินค่าบริการ (service charge) และค่าทิป (tip).

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305