Refine your search

Your search returned 70 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ขบถทางธุรกิจ

by Hamel, Gary.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
องค์กรสู่ความเป็นเลิศของอเมริกา: การวัด/วิเคราะห์และการจัดการความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศ.

by นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ.

Source: Engineering TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

3. Journal article
Accreditation การรับรองระบบงานไทยสร้างความมั่นใจสู่มาตรฐานสากล.

by ศันสนีย์ วิมลประดิษฐ์.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
การสร้างองค์การประชาธิปไตย.

by พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

5. Journal article
เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ การบริหารเชิงพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 5 หลักธรรมของคนดีและมิตรที่ดี.

by พรชัย องค์วงศ์สกุล.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: New mangement tools.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

6. Journal article
บริหารบุคคลด้วยกลยุทธ์เชิงรุก.

by สนั่น เถาชารี.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

7. Journal article
กำพืดการจัดการ

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
ประสิทธิภาพขององค์กร

by Brache, Alan P.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
วัฒนธรรม TPS หลักปฏิบัติ 14 ข้อของโตโยต้า.

by พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
อิสระ...ความสามารถในการแข่งขัน.

by กองบรรณาธิการ (Business plus).

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

11. Journal article
เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ ตอนที่ 13 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by พรชัย องค์วงศ์สกุล.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: New management tools.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีต่อการบริหารต้นทุนทางกิจกรรมและการบริหารและวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (1)

by คูกินส์, แกรี่.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

13. Journal article
องค์กรผู้บุกเบิก

by Davis, Larry | สินชัย วังทรัพย์ดี [ผู้เรียบเรียง].

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีต่อการบริหารต้นทุนทางกิจกรรมและการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (2)

by คูกินส์, แกรี่.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

15. Journal article
Balanced Scorcard คืออะไร

by พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305