Refine your search

Your search returned 13 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปู๋จาพระเสื้อเมือง อีกประเพณีเก่าแก่ ชาวล้านนา

Source: กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991] 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ส้มป่อย...ในวิถีชีวิตเคารพธรรมชาติของชาวล้านนา.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
วัฒนธรรม ตานก๋วยสลากประเพณีที่ใกล้สูญ

by ฉลอง พินิจสุวรรณ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
วิกฤติการณ์ทางสังคมไทย ความเป็นชุมชน.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Source: สยามอารยะMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
รูป พระธาตุ ตามประเพณีขึ้นพระธาตุ.

by สุภาวดี วงษ์สุวรรณ์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
มรดกไทยปีใหม่เมือง.

by ศรีนุช วิไล.

Source: ความรู้คือประทีปMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
คนเมือง ความสำนึกและการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทยเหนือ ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคม.

by สุเทพ สุนทรเภสัช, 2477-2561.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
บวงสรวง บรรพกษัตริย์ราชวงศ์มังราย สมโภช 700 ปี เชียงใหม่.

by อมรรัตน์ ปานกล้า.

Source: สยามอารยะMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
วัฒนธรรมพื้นบ้านการเสี่ยงทาย "นางควาย".

by ไพศาล ช.ศิริสนธิ.

Source: วารสารพัฒนาชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Other title: วัฒนธรรมพื้นบ้านการเสี่ยงทายนางควาย.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
นัดพบผีเจ้านาย บนสะพานเชื่อมชีวิตและวิญญาณ.

by อนุกูล ศิริพันธุ์ | ภุชงค์ กนิษฐชาต.

Source: สยามอารยะMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ผีเสื้อ หรือ ผีเชื้อสาย.

by สุทิน สนองผัน.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Other title: Butterflies or ancestral spirits?.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
Welcome to...เมืองแกนพัฒนา เมืองในฝัน...เมืองรางวัล...เมืองฉลาดเลือกภายใต้โอบกอดธรรมชาติ.

by ประธาน เฉลิมมรรค.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
การประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์.

by สามารถ ใจเตี้ย | สมชาย แสนวงศ์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Evaluation of a folk science lesson on Lanna local rituals for health promotion in HIV/AIDS patients.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305