Refine your search

Your search returned 252 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ลดภาษีถูกวิธี : ชุบชีวิตเศรษฐกิจไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.4/2544 เรื่องกำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ เงินรางวัลจากการชิงโชค.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

4. Journal article
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

5. Journal article
ปรับค่าลดหย่อนภาษี : เพิ่มรายได้ให้ประชาชน.

Source: สรุปข่าวธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ภาระภาษี ธุรกิจจักรยานยนต์รับจ้าง

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
ลดภาษี! ของขวัญปีใหม่จริงหรือ?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

8. Journal article
การลดภาษีเงินได้.

by ไพโรจน์ วงศ์วุฒิวัฒน์.

Source: วารสารเศรษฐกิจ (ธ.กรุงเทพ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

9. Journal article
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.

by วิมลรัตน์ สุขเจริญ.

Source: จดหมายข่าวการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย.

by ปรีดี บุญยัง.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

11. Journal article
ปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2547.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

12. Journal article
ราคาตลาดในมุมมองสรรพากร.

by มงคล ขนาดนิด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
เตรียมพร้อมกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.

by กนกวรรณ สุถิรนาถ.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
ค่าการกุศล...ที่ให้ผลบุญทางภาษี

by เกียรติศักดิ์ ว่องพานิช.

Source: สรรพกรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

15. Journal article
ค่าปรับและดอกเบี้ยจากการผิดสัญญา กับการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: วารสารข่าวกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305