Refine your search

Your search returned 45 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์.

Source: วารสารการจัดการสมัยใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Accounting policy of Sukhothai Thammathirat open university.Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ความหมายและขอบเขตของการบัญชี.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Definition and scope of accounting.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชี (ตอนที่ 8) หนี้สินไม่หมุนเวียนและส่วนของเจ้าของ.

by สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

by พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
เมื่อปรับโครงสร้างหนี้จะบันทึกบัญชีอย่างไร.

by วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกองทุนเงินนอกงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน.

Source: วารสารกรมบัญชีกลางMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
เรียนรู้เรื่องบัญชีแล้วจะเข้าใจ(รัก)นักบัญชี.

by วิลาวรรณ พยาน้อย.

Source: วารสารกรมบัญชีกลางMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
การบัญชีว่าด้วยส่วนของเจ้าของ.

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017] Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

9. Journal article
บัญชี.

by กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
รักจะค้าขายก็ต้องรักบัญชี

by ประวัติ ฐิรโฆไท.

Source: Make moneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
ถึงเวลาที่ควรจะต้องพัฒนาแนวความคิดทางการบัญชีใหม่ เพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัฒน์ทางการเงินหรือไม่

by สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
โครงสร้างระบบ บริหารการเงินและบัญชี (อดีต-ปัจจุบัน) ของรัฐบาลไทย.

by กรมบัญชีกลาง กองระบบบัญชีและวิชาการคลัง.

Source: วารสารกรมบัญชีกลางMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
การตรวจสอบภาษีแบบพิสดาร (ตอนที่ 11).

by สุพัฒน์ อุปนิกขิต.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
การตรวจสอบภาษีแบบพิสดาร (ตอนที่ 18).

by สุพัฒน์ อุปนิกขิต.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
คอมพิวเตอร์ช่วยงานบัญชีในภาครัฐบาลได้อย่างไร?.

by ชรินทร์ วัชรินทร์วงศ์.

Source: วารสารกรมบัญชีกลางMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305