Refine your search

Your search returned 34 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมเรื่องบาทลอยตัว : ผลกระทบต่อการเกษตรไทย.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
1 ปี รัฐบาลชวนแก้ปัญหาเกษตรเหลว.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
นโยบายตามกระแส.

by จุฬารัตน์ เสรีเชษฐพงษ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
การวางแผนการผลิตเพื่อถาวรภาพทางการเกษตรของไทย.

by ธันวา จิตต์สงวน.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
6. Journal article
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
กลยุทธ์เกษตรไทยยุคไร้พรมแดน.

by อมร โภชนสมบูรณ์.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

8. Journal article
ภาคเกษตรกรรมไทยสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง.

Source: เศรษฐกิจการตลาดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
นโยบายการเกษตร.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
เอ็นจีโอรุมสับเละกระทรวงเกษตรฯ นโยบายหนุนเกษตรยั่งยืนรางเลือน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
ทางรอดของเกษตรกรไทยกับการปรับโครงสร้างทางการเกษตรบทสัมภาษณ์ ฯพณฯรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเนวิน ชิดชอบ.

by ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
นโยบายที่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ.

by จุฬารัตน์ เสรีเชษฐพงษ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
การแถลงนโยบายของ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายณรงค์ วงศ์วรรณ)

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
การพัฒนาองค์กรเกษตรด้วยวิธีการทางธุรกิจ.

by ปัญญา หิรัญรัศมี.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305