Refine your search

Your search returned 12 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
นโยบายของรัฐด้านการเงิน การคลัง การค้าและเทคโนโลยี.

by สุธี สิงห์เสน่ห์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

2. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษ พนัส สิมะเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
คลังวาดฝัน PSA ช่วยแบงก์รัฐมั่นใจปล่อยกู้.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
การบริหารนโยบายการคลัง.

by สุชาติ ธาดาธำรงเวช, 2495-.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

5. Journal article
Fiscal Exit Strategy: การถอนนโยบายการคลังเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว.

by มยูร บุญยะรัตน์.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (3) :

6. Journal article
นโยบายการเงินกับการคลัง กับ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

by นิภา จีรภัทร์.

Source: มีเดียMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

7. Journal article
ปัญหาการกำหนดนโยบายงบประมาณ

by นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2531 [1988]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

8. Journal article
มาตรการทางการเงินการคลังของรัฐบาล พล.อ.ชวลิต และค่าเงินบาทไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
เหตุการณ์พฤษภามหาโหดมีผลกระทบต่อฐานะการคลัง.

by บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.

Source: จดหมายข่าวการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
ผลกระทบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการดำเนินนโยบายการเงินการคลัง

by อาณัติ ลีมัคเดช | อรุณี เดี่ยววณิชย์.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
ขอบเขตของนโยบายการคลังภาคสาธารณะ และนัยสำคัญของ Tax Expenditure.

by นิตินัย ศิริสมรรถการ | จุฑาทอง จารุมิลินท.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
ระบอบเทคโนแครตกับทักษิณาธิปไตยในประเทศไทย : การปฏิรูประบบราชการและระบบงบประมาณภายใต้รัฐบาลทักษิณ.

by อะกิระ ซุเอะฮิโระ | ภัควดี วีระภาสพงษ์.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305