Refine your search

Your search returned 24 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
พรสนอง ตู้จินดา กรรมการผู้จัดการธนาคาร ดีบีเอสไทยทนุ.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
คำกล่าวของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย เดินทางมาเยี่ยม ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2541.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
กระเทาะยุทธการประนอมหนี้ สารพัดปัญหาท้าทายแบงก์ชาติ.

by ภูวนารถ ณ สงขลา.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
บทบาทและศักยภาพการชำระหนี้ของกลุ่มรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม : กรณีศึกษา ธ.ก.ส. สาขาแม่แตง จ.เชียงใหม่.

by อุทัย พิมพ์ไกร.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
เจ้าหนี้อายัดเงินเดือน ทำไมไม่มีบอกกล่าว.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

6. Journal article
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
การหักกลบลบหนี้ การบริหารงานบุคคล และข้อพิพาทแรงงาน.

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: Full Text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
ฎีกาวิเคราะห์ สิทธิในการแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ที่จำเลยมีต่อลูกหนี้ จะยกขึ้นแสดงเจตนาต่อโจทก์ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ได้หรือไม่.

by วรวุฒิ เทพทอง.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

9. Journal article
บริหารหนี้แบบ MT: "เราทำ CRM ให้ลูกค้า.

Source: Corporate ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
การปรับโครงสร้างหนี้ ทางออกในยามวิกฤติเศรษฐกิจ.

by สุทธิชัย ทักษนันต์.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร : เป็นภาระหนี้ของชาติหรือช่วยเกษตรกรได้จริง.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
การปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ (Troubled debt restructuring : TDR)

by อมรรัตน์ ปรุงพาณิช.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ใครเป็นหนี้นอกระบบ ยกมือขึ้น.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

14. Journal article
เศรษฐกิจฟื้นช้า หนี้เน่าก้อนใหม่โผล่

by เรขา อนัตตา.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
บริษัทบริหารสินทรัพย์แก้ปัญหาได้จริงหรือ?

by ยงยุทธ โกวิทยากร.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305