Refine your search

Your search returned 20 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
33 จุดวิบากข้อกำจัดที่หมักหมนเศรษฐกิจไทยโตช้า

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
มาตรการเร่งรัดทางศุลกากร ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก

Source: วารสารศุลกากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
การส่งเสริมการส่งออกของกรมศุลกากร

Source: วารสารศุลกากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
การส่งเสริมการส่งออก ด้วยการลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้า.

by โสภี ศิริ.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการส่งออก.

by ชื่นชม ทองเย็น.

Source: Tax & Business law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (4) :

6. Journal article
เงินชดเชยค่าภาษีอากร หนึ่งในมาตรการสนับสนุนผู้ส่งออก

by สำนักมาตรฐานกรรมวิธีภาษี. กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจปฏิบัิติการภาษีมูลค่าเพิ่ม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

7. Journal article
ทิศทางการส่งออกปี 2541 และแนวโน้มในอนาคต

by ราเชนทร์ พจนสุนทร.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

8. Journal article
การจำแนกระดับธุรกิจผู้ส่งออก

by จิตต์ ทัศนประเสริฐ.

Source: วารสารนักบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533-2534 [1990-1991]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

9. Journal article
จุดส่งเสริมที่ดีไม่ใช่ทะเลาะกับเขา จนขายของไม่ได้

by ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว, 2490-.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
Thaitrade.com เพิ่มศักยภาพสินค้าไทยเข้าถึงตลาดโลก.

by ปฏิคม พลับพลึง.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
กรมศุลฯ รื้อมาตรการใหม่ และเร่งรัดทางศุลกากร เพื่อส่งเสริมการส่งออกรับมือปีเสือดุ

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
การยกเว้นภาษีการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทไทย : ดีจริงหรือ

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน บริเวณจังหวัดสงขลา ประเทศไทย-รัฐเกดะห์ มาเลเซีย.

by กิตติพล โชติพิมาย.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
กรมศุลกากรปฏิรูปองค์กรเร่งรัดการส่งออก.

by นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์.

Source: นิตยสารการท่าเรือMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออกด้วยมาตรการทางอากรตามกฎหมายศุลกากรของประเทศไทย.

by ชูชาติ อัศวโรจน์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Problems Concerning Export Promotion With Duty Measures Under The Customs Laws of Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305