Your search returned 17 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้อพิจารณาทางภาษีอากรกับการปรับโครงสร้างของบริษัท (ตอนที่ 2).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
"รู้" ...แนวทางของสรรพากรเพื่อพิสูจน์ "รายจ่าย" ทางบัญชีของ "กรรมการ/พนักงาน".

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร (รายจ่ายต้องห้ามกรณีเงินสำรอง) ตอนที่ 14.

by สุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
กรณีปัญหาการคำนวณผลขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน.

by ทิพงศ์ธร พงษ์กิตติหล้า.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

5. Journal article
การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร (รายจ่ายต้องห้าม ตอนสุดท้าย).

by สุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
รายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้.

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
8. Journal article
กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชี (ตอนที่ 13) ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล.

by สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร หมวดรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร.

by กรมสรรพากร. สำนักกฎหมาย.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
11. Journal article
12. Journal article
13. Journal article
ข้อพิจารณาในการโอนทรัพย์สินสู่บริษัทร่วมทุน.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ค่าของทรัพย์สิน นอกจากสินค้าที่ตีราคาต่ำลง.

by นิตยา อบถม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

15. Journal article

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305