Refine your search

Your search returned 13 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ค้นหาความคาดหวังลูกจ้างสร้างความสำเร็จ

by ชวนะ ภวกานันท์.

Source: Make moneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
กรรมการบริษัท ถือเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือไม่?

by ธนิฎา ไตรวรานนท์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
"ชิมไป บ่นไป" ลูกจ้างที่ไม่ต้องเป็นผู้ประกันตน.

by ปรานี สุขศรี.

Source: Business law & human resources varietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

4. Journal article
ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในบังคับ ของกฎหมายประกันสังคม

by วสันต์ รจนากิจ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

5. Journal article
บทบาทและหน้าที่ของลูกจ้างนายจ้างในการพัฒนาประเทศ.

by ชลินทร์ อมรธรรม.

Source: แรงงานสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

6. Journal article
การลงโทษกรรมการลูกจ้าง

by ธนพัฒน์ จงเพิ่มวัฒนะผล.

Source: วารสารศาลแรงงานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Other title: Punishment Against Members of Employee Committee.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
นายจ้างลูกจ้าง ใครเทพใครมาร

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Source: วารสารศาลแรงงานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
นายจ้าง มีสิทธิ์ในงานที่ ลูกจ้าง สร้างสรรค์ขึ้นหรือไม่?.

by ธนิฎา ไตรวรานนท์.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

9. Journal article
ข้อห้ามลูกจ้างขายสินค้าแข่งกับนายจ้าง มีผลใช้บังคับหรือไม่?

by พิจิต ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
ลูกจ้างตามผลงานต่างจากผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างทำของอย่างไร.

by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Source: วารสารศาลแรงงานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Other title: คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 51/2537.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
พนักงานคิดอย่างผู้ประกอบการ.

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Source: For qualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus;Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
กฎหมายควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้าง ศึกษาเชิงคุณภาพ

by พรชัย รัศมีแพทย์.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
กฎหมายควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ : ผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้าง.

by พรชัย รัศมีแพทย์.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305