Refine your search

Your search returned 81 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
AFTA และ FTA ตัวแปรพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
การวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในกลุ่มอาเซียน.

Source: วารสารเศรษฐกิจ (ธ.กรุงเทพ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
ทิศทางของ AFTA และการค้าระหว่างไทยกับอาเซียน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
6 ปีหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

6. Journal article
เขตการค้าเสรีอาเซียน ความร่วมมือที่รอการสานต่อ.

Source: สรุปข่าวธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
AFTA ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการร่วมมือทางการค้าของอาเซียน.

Source: เศรษฐกิจการตลาดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
AFTA และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคใต้.

Source: บรรษัทปริทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
การเปลี่ยนแปลงระบบการค้าสินค้าเกษตรโลกต่อการพัฒนาการเกษตรของไทย.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ทิศทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน และ นัยสำคัญต่อไทย.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

11. Journal article
Some Observations on AFTA.

by Jaturon Thirawat.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2536 [1993]Online access: Full Text Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

12. Journal article
AFTA : ความร่วมมือทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ของอาเซียนและ ผลกระทบต่อไทย.

by รักพงษ์ ไชยพุฒ.

Source: ปกิณกะเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
เขตการค้าเสรีอาเซียน ผลกระทบและการปรับตัวของธุรกิจไทย.

by สุคนธ์ กาญจนาลัย.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

14. Journal article
โอกาสการรวมตัวทางการค้าระหว่างเอเซียแปซิฟิกและอเมริกาเหนือ.

Source: ซีพีปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
การพิจารณาเขตการค้าเสรีอาเซียนในการประชุม AEM.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305