Your search returned 10 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจกระบวนการยุติธรรม

by อธึก อัศวานันท์.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
การแปลงความรู้เป็นทุน

by ดนัย เทียนพุฒ.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย.

by วีรยุทธ แสงเทียน.

Source: Business Law & HR VarietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

4. Journal article
ผู้บริหารธุรกิจกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Source: Business law varietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาธุรกิจ.

by ยรรยง พวงราช.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
สำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยอเมริกัน.

by เลอสรร ธนสุกาญจน์.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2546 [2003]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
4 กลุ่มธุรกิจดันไทยสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์.

by อลงกรณ์ พลบุตร.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า.

by ธีรสิทธิ์ นพมงคล.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

9. Journal article
ทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าระหว่างประเทศ : โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย.

by อลงกรณ์ พลบุตร.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Intellectual property and international trade : opportunities and challenges of the Thai economy.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
IPR Infringement affected to Economic Growth.

by Visit Sripibool.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2549 [2006]Online access: Fulltext Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305