Refine your search

Your search returned 116 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร(ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544

Source: วารสารนักบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

2. Journal article
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME การตีความล่าสุดของกรมสรรพากร

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: Full Text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
5. Journal article
คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร สารพันปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus;Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร สารพันปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

7. Journal article
สรุปกฎหมายสำคัญปี 2542

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
9. Journal article
คำชี้แจงกรมสรรพากรเรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2525

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2525 [1982]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ถ้าไม่ยื่นเสียภาษี ก็ต้องถูกประเมินภาษี เว้นแต่...

by วิโรจน์ พูนสุวรรณ.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
การทำบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตอนที่ 14.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
กลยุทธ์การทำแผนเพื่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ตอนที่ 2)

by สุ.ลิขิต.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
วิเคราะห์ เจาะลึกหลักเกณฑ์รายจ่าย เพื่อการลงทุนพร้อมใช้งานปีนี้หักรายจ่ายทางภาษีเพิ่มได้ 1 เท่า.

by พุทธิมา เกิดศิริ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
108 ประเด็นภาษีที่นักบัญชีควรรู้ (ตอนที่ 8)

by ชุมพร เสนไสย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library;Professor Sangvian Indaravijaya Library;Puey Ungphakorn Library (Econ.);Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus;Sanya Dharmasakti Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

15. Journal article
ยื่นแบบเสียภาษีแล้ว เปลี่ยนใจ ยื่นใหม่ได้หรือไม่.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305