Refine your search

Your search returned 57 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
แบงก์เอเชียกับคู่หูธุรกิจ ธนาคารเอบีเอ็นแอมโร

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
ภาวะการลงทุนปี 2538 และแนวโน้มปี 2539.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
4. Journal article
ไทยจับมืออาเซียนก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจพร้อมเปิดเสรีด้านการลงทุน.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
อนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน

by วิโรจน์ พูนสุวรรณ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
สัญญาสัมปทานกับการดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและกรณีผู้ลงทุนต่างชาติเป็นผู้รับสัมปทานในประเทศไทย.

by อารยา กิตติเวช.

Source: วารสารอนุญาโตตุลาการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
ทุนต่างชาติ ผลประกอบการไตรมาส 3 หนุนตลาด.

by ธวัชชัย ฐิติวณิชภิวงศ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
ภาวะการลงทุนของต่างชาติในจีนและยุทธศาสตร์การ "ก้าวออกไป" ของรัฐบาล.

by พรรณี เช็งสุทธา.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

9. Journal article
เจาะใจผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

Source: วารสารศุลกากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
กัมประโดยุคใหม่ค่าตัวแพง.

by แสงไทย เค้าภูไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

11. Journal article
ทาทา สตีล รุกลงทุนไทยซิเมนต์ไทย อ้าแขนรับร่วมลงทุน MS.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
ตลาดแกร่ง ปัจจัยเสี่ยงลดต่างชาติยังทยอยลงทุน.

by ธวัชชัย ฐิติวณิชภิวงศ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
นักลงทุนออสซี่ส่งสัญญาณไทยตกอันดับประเทศน่าลงทุน.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

14. Journal article
นานาทรรศนะผู้เชี่ยวชาญไทย-เทศ แน่ใจหรือเงินนอกจะเข้าไทย?

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
นายทุน หัวใส ไล่ซื้อที่รับกฎหมายขายชาติให้เช่าช่วง 100 ปี

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305