Refine your search

Your search returned 25 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กระบวนทัศน์เรื่อง"การสื่อสารเพื่อการพัฒนา".

by กาญจนา แก้วเทพ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนครในช่วงวิกฤตและช่วงปัจจุบัน.

by อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

3. Journal article
วาทกรรมสื่อภาคประชาชน: อำนาจและการทัดทาน.

by ภัทรา บุรารักษ์.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
การสื่อสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง.

by สุกัญญา สุดบรรทัด.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

5. Journal article
การบริหารจัดการจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนปฐมสาครเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน.

by กุลนารี เสือโรจน์ | กาญจนา แก้วเทพ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
การฝึกอบรมในงานวิทยุชุมชน: บทเรียนจากการวิจัย.

by กาญจนา แก้วเทพ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
การมีส่วนร่วมในการสื่อสาร : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง.

by กรรณิการ์ เพ็งปรางค์ | กาญจนา แก้วเทพ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
วิทยุชุมชนกับการพัฒนาการศึกษา.

by นิภากร กำจรเมนุกูล.

Source: นิเทศศาสตรปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

9. Journal article
กระบวนทัศน์ใหม่ในการสื่อสารเื่พื่อพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ จ.สุรินทร์.

by ศุูภางค์ นันตา | กาญจนา แก้วเทพ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by เกศรา บูรพาเดชะ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
สรุปผลวิจัยโครงการวิจัยเพื่อประมวลองค์ความรู้เรื่องระบบการสื่อสารเพื่อชุมชน.

by กาญจนา แก้วเทพ และคณะ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
การวิเคราะห์ภูมิปัญญาด้านการสื่อสารของท้องถิ่น.

by กาญจนา แก้วเทพ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
โทรทัศน์ส่วนภูมิภาค : การกำเนิด การดำรงอยู่และการพัฒนา.

by ภัทรา บุรารักษ์.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
การก่อตัวของวาทกรรม "ชุมชนเข้มแข็ง" ในสังคมไทย ช่วงปี พ.ศ. 2535-2545.

by ธ๊รพงศ์ พรหมวิชัย.

Source: รัฐสภาสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: Construction of "Strong community" Discourse in Thai society 1992-2002..Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
พฤติกรรมและกระบวนการสื่อสารในการฟื้นฟูภาษาชองของชาวชองในกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี.

by อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305