Refine your search

Your search returned 16 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เปิดเว็บแผ่นดินทอง ยกระดับเกษตรกรไทย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
3. Journal article
ส่องแดนอีสานตามไปดู ยุวอาสาสืบสานงามเกษตร @ ทต.ภูปอ จ.กาฬสินธุ์.

by พรรณนิภา.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
เครือข่ายชนบท (Rural net) เครือข่ายอินทราเน็ตเพื่อเกษตรกร.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
ปัญหาและแนวทางการยกระดับรายได้และการกระจายรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ไม่ใช่สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือกรรมกร...แต่เป็นเกษตรกรหญิงกระดูกสันหลังของชาติ.

by อรนัดดา ชิณศรี.

Source: วารสารสตรีและเยาวชนศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

7. Journal article
การศึกษาการกระจายรายได้ทางด้านการเกษตร และแนวทางแก้ปัญหา.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
การเป็นเศรษฐีและยาจกของเกษตรกร นิทานจากความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ.

by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
เกษตรกรจะได้อะไรจากการแก้ไข พ.ร.บ. ธ.ก.ส.

by เพียรเลิศ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.

Source: วารสาร ธ.ก.ส.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
การเปลี่ยนแปลงด้านฐานะและการทำฟาร์มของเกษตรกรลูกค้า (กรณีศึกษา)

by ดิเรก ยี่สุ่นเทศ.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
แนวคิดการกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร.

by อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
ความจำเป็นในการปรับปรุงการดำเนินงานของ ธ.ก.ส.

by สุนทร สังข์เกษม.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
การศึกษาปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและสินเชื่อการเกษตร และแนวทางแก้ไข.

by มนันยา เตยะธิติ | ฤาชัย วรอาภรณ์.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตร.

by ชูชาติ อุรัมภรณ์.

Source: วารสารเศรษฐกิจ (ธ.กรุงเทพ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
ตัวชี้วัดความยากจนและการกระจายรายได้ของเกษตรกร.

by อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305