Refine your search

Your search returned 20 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
รายละเอียดข้อกล่าวหานโยบายไทย คาดเป็นอุปสรรคทางการค้าสหรัฐ

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
นิตย์ พิบูลสงคราม (อดีต)หัวหน้าทีมเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
มาตรา 301 กฎหมายการค้าสหรัฐ เสียงเท่าฟ้า หน้าเท่ากลอง.

by เกริกไกร จีระแพทย์, 2486-.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
ปัญหาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-สหรัฐฯ

by จินตนา เรืองรัตนตรัย.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
วันนี้ที่รอคอยความตกลงระหว่างไทย-สหรัฐ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
FTA ไทย-สหรัฐฯ ไม่เอาแบบสิงคโปร์เลิกให้อเมริกาถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ความตกลงด้านการลงทุนในเอฟทีเอ ไทย - สหรัฐ ก้าวหนึ่งของความพยายามในการสร้างข้อตกลงพหุภาีคีด้านการลงทุน.

by จักรกฤษณ์ ควรพจน์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
ความคืบหน้ากรณีพิพาทว่าด้วยกุ้งระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา.

by สมคิด พุทธศรี.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
ไทย-สหรัฐฯ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา VS มาตรา 301

by ชรริน ญาณนนท์.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

10. Journal article
มอง! อเมริกาตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก มหาอำนาจตลาดหลักส่งออกไทย.

by สุรกิจ จุฑาเทศ.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
อนุสัญญาภาษีซ้อน ไทย-สหรัฐ: ศักราชใหม่แห่งการค้าระหว่างประเทศ

by สุทธิพงษ์ ศรีสอาด.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
กฎหมายสิทธิบัตรกับปัญหาการค้าไทย-สหรัฐฯ

by สมเกียรติ จันทรสีมา.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
การประเมินสถานการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเกษตรเมื่อนายคลินตัน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
เขตการค้าเสรี สหรัฐฯ-ชิลี และสหรัฐฯ-สิงคโปร์ : บทเรียนอันมีค่าสำหรับคนไทย.

by ดุสิต สุนทร.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
เสนอ 3 แนวทางใหม่จัดระเบียบโลก หยุดการเอาเปรียบของมหาอำนาจ.

by เกริกชัย เจริญรัชต์ภาคย์.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305