Refine your search

Your search returned 112 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
มาตรการตอบโต้การอุดหนุน : เครื่องมือสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
การประกอบธุรกิจส่งออก-นำเข้า.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด : ประเด็นที่ไม่ควรละเลย.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
สภาวะแวดล้อมทั่วไปของธุรกิจภายใต้โลกไร้พรมแดน.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
พันธกรณีตามข้อตกลงการค้าโลก คุณพร้อมหรือยัง?

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ข้อพิจารณารูปแบบกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย.

by วิมาน เหล่าดุสิต.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

7. Journal article
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.

by ทรงพล อันนานนท์.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
ทวิภาคีในบรรยากาศเอเปคทิศทางการค้าโลกที่หนีไม่พ้น.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
การรวมกลุ่มในสังคมเศรษฐกิจโลก.

by ศิรยา เลาหเพียงศักดิ์.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วยยุทธวิธีดักลูกค้า.

by อาวุธ โพธิ์เล็ก.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
อาเซียนกำหนดแผนเปิดเสรีธุรกิจบริการปี 2020.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ความคืบหน้าของการเจรจาการค้ารอบใหม่ ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO).

by อนุสรณ์ กาญจนภักดิ์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
การฉ้อโกง (Frund) ในการค้าระหว่างประเทศและการป้องกัน.

by อาวุธ โพธิ์เล็ก.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus);Sanya Dharmasakti Library (1) :

14. Journal article
ธนาคารโลกกับ Aid for Trade.

by จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
บทวิจารณ์ : ผลการศึกษาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305