Refine your search

Your search returned 35 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
2. Journal article
สิทธิประโยชน์ 2 ชั้นที่ไม่ควรพลาด เมื่อเข้าร่วม มาตรการบัญชีเดียว.

by ชัชวลี ไมตรี.

Source: เอกสารภาษีอากร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

by สุนันท์ ธีระวัฒนา.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร (ตอนที่ 10) การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย.

by สุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
การด้อยค่าของสินทรัพย์

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: Impairment of assets.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
Up-date หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
ปัญหาของใบลดหนี้ (Credit note) และใบเพิ่มหนี้ (debt note).

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

8. Journal article
10 ประเด็นปัญหาภาษีอากรที่นักบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ.

by สมเดช โรจ์นคุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (4) :

9. Journal article
กลยุทธ์การจัดการเงินบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชี (ตอนที่ 12) ค่าใช้จ่าย.

by สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
"รู้" ...แนวทางของสรรพากรเพื่อพิสูจน์ "รายจ่าย" ทางบัญชีของ "กรรมการ/พนักงาน".

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการออกใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ใบลดหนี้ (Credit Note).

by ชุมพร เสนไสย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ จัดทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกปรับ.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

13. Journal article
การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร tax audit & tax review (ตอนที่ 5,ตอนที่8)

by สุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
รู้ทันการตกแต่งบัญชี ความท้าทายของผู้ใช้งบการเงิน

by พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 218 (พ.ศ.2542) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305